Gıda ve Tarım Bakanlığı Numune Şartnamesi

AMAÇ :
Bu prosedürün amacı, 5996 sayılı Kanun kapsamında gıda işletmelerinin resmi kontrollerinde numune alınması sırasında uyulması gereken kuralları belirlemektir.
KAPSAM
Bu prosedür, resmi kontrollerde gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında her türlü numune alma işlemlerini kapsar.
HUKUKİ DAYANAK
13 Haziran 2010 tarihli 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik
29 Aralık 2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
TANIMLAR
Kanun ve yönetmeliklerdeki tanımlar geçerlidir.
GENEL HÜKÜMLER
İlde yapılan gıda üretiminin çeşit ve yoğunluğu ile gıdanın taşıdığı risk ve laboratuvarların kapasitesi de göz önünde bulundurularak her yılın aralık ayında laboratuvar müdürlükleri ile birlikte il bazında yıllık numune alma planı hazırlanır ve yıl içerisinde gerektiğinde güncellenir. Hazırlanacak olan bu planda son üç yıl boyunca bakanlık yıllık kontrol planı haricinde ildeki gıda işletmelerinden alınan numune sayısı, bu numunelerin gıda grupları bazında dağılımı, elde edilen olumsuz veriler, gıdanın taşıdığı risk durumu ile şikâyet ve ihbarlar göz önünde bulundurulur.
Resmi kontroller sırasında gerektiğinde numune alınır. Alınan numunelerin, ürün partisini temsil edecek şekilde (parti/seri ve etiket no ile kod numaraları aynı olan) olması gerekir.
Analiz numunesine itiraz ile ilgili konularda vakit kaybını engellemek amacıyla, yetkilendirilmiş ilçe müdürlüğü, aynı ya da farklı ildeki diğer ilçe müdürlüğüyle ve gıda işletmesiyle doğrudan yazışma yapabilir. Konu hakkında il müdürlüğü de bilgilendirilir.
ç) Kamu-özel kurum ve kuruluşları ile mahallinde üretilerek toplu tüketime sunan gıda işletmesi ve yemek fabrikaları, ürettiği yemek partisinin her çeşidinden alınan bir örneği yetmiş iki (72) saat uygun koşullarda saklamakla yükümlüdür. Üründen alınacak örnek miktarının, analiz için yeterli miktarda olması gerekir. Alınması gereken örnek miktarı iki yüz elli (250) gramdır.
İşletme tarafından örnek saklanmaması durumunda 5996 sayılı Kanun'un 24üncü maddesi gereği izlenebilirliğin sağlanmaması nedeniyle Kanunun 40ıncı maddesinin (i) bendine göre yasal işlem uygulanır.
Detaylı bilgi için aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz;
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/24723?AspxAutoDetectCookieSupport=1